top of page

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

workearly.gr

04/12/2023

 

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την παροχή της υπηρεσίας «Workearly» από την εταιρεία «REATCODE LTD», εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT) και Αριθμό Μητρώου:11762980
προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «Πελάτης»).

 


Υπηρεσία


Η αποδοχή των παρόντων Όρων λογίζεται ως γενομένη με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από τον Πελάτη, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα προφορικά ή γραπτά με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο Πελάτης. Η αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από την πλευρά του Πελάτη ισοδυναμεί με σύναψη σύμβασης συνεργασίας, η οποία τελεί υπό τον όρο της εξόφλησης του συμφωνηθέντος ποσού προς την Εταιρεία. Η τελευταία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, εάν δεν εισπράξει το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην Πρόταση Συνεργασίας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά στις ανάγκες και τους στόχους εκάστου υποψηφίου και αποτυπώνεται αναλυτικά στην Πρόταση Συνεργασίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

 


Πληρωμή και Υπαναχώρηση


Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το συνολικό ποσό της υπηρεσίας εφάπαξ ή σε δόσεις, ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία. Στην περίπτωση καταβολής με δόσεις, ο Πελάτης δεν οφείλει να καταβάλει το σύνολο του ποσού εάν δεν το επιθυμεί. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει το υλικό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε καταβολή. Εάν παρέχεται στον Πελάτη η δυνατότητα προκράτησης, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προκαταβάλει το ποσό, ώστε να κατοχυρώσει τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα με συγκεκριμένους όρους που έχουν συμφωνηθεί στην Πρόταση Συνεργασίας. Η Εταιρεία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εάν δεν εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό και ο Πελάτης δεν οφείλει να εξοφλήσει το υπολειπόμενο ποσό, εάν τελικά επιθυμεί νααπέχει από το πρόγραμμα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, η οποία – όπως αναφέρεται παραπάνω- λογίζεται ότι πραγματοποιείται με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας. Η προθεσμία υπαναχώρησης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο πληρωμής. Έτσι, το δικαίωμα υπαναχώρησης εκπνέει εντός της παραπάνω προθεσμίας είτε το ποσό καταβληθεί εφάπαξ είτε καταβληθεί η πρώτη δόση είτε το ποσό της προκράτησης. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός του παραπάνω διαστήματος. Στην περίπτωση που ο Πελάτης αιτηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης για αγορά προγράμματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί έκτπωση λόγω εξαργύρωσης δωροκάρτας ή οποιουδηποτε προωθητικού προνομίου (βλ. παρακάτω "Εκπτωτικά Κουπόνια-Vouchers", το δικαίωμα υπαναχώρησης αφορά μόνο στο ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης και όχι στο ποσό που αντιστοιχεί στη δωροκάρτα ή τα εκπτωτικά προνόμια. Σε περίπτωση αγοράς δωροκάρτας, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, εκτός αν η δωροκάρτα έχει ήδη εξαργυρωθεί.

Δωροκάρτες (Gift Cards)

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει προς πώληση δωροκάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του προγράμματος στο οποίο αφορούν. Οι δωροκάρτες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και αγοράζονται μέσω του εν λόγω site ή της εκάστοτε Πλατφόρμας της Εταιρείας μας. Η αξία που μπορείτε να επιλέξετε είναι αυτή που αναγράφεται στην εκάστοτε αναγραφόμενη δωροκάρτα. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η δωροκάρτα αποστέλλεται απευθείας μέσω email στον αποδέκτη. Η ισχύς της κάθε δωροκάρτας αναγράφεται στους εκάστοτε όρους που αναφέρονται στη σχετική προσφορά/ανακοίνωση ή το μήνυμα επικοινωνίας (μέσω email, social media ή άλλο μέσο).

Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η δωροκάρτα καθίσταται ανενεργή και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί. Με τον όρο "εξαργύρωση" εννοείται η εξασφάλιση της θέσης στο πρόγραμμα στο οποίο αφορά κάθε δωροκάρτα, από το πρόσωπο που θα εξαργυρώσει τη δωροκάρτα. Ο τελευταίος οφείλει να εξασφαλίσει τη θέση του εντός του διαστήματος της προθεσμίας εξαργύρωσης αλλά μπορεί να επιλέξει να συμμετέχει σε οποιονδήποτε επόμενο κύκλο ή πρόγραμμα εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται κατά την αγορά της δωροκάρτας. Η εξασφάλιση της θέσης γίνεται με την εξόφληση του ποσού συμμετοχής ή της ελάχιστης προβλεπόμενης προκαταβολής. Η δωροκάρτα δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά άλλων προϊόντων της Εταιρείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά του προγράμματος στο οποίο αφορά. Μόνο η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα πώλησης της δωροκάρτας. Ο Πελάτης απαγορεύεται να μεταβιβάσει τη δωροκάρτα με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, να την πουλήσει ή να την ανταλλάξει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της δωροκάρτας.

Ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο αφορούν, οι δωροκάρτες μπορεί να διέπονται από επιπρόσθετους όρους, οι οποίοι αναγράφονται στο αντίστοιχο site, στο μήνυμα επικοινωνίας μέσω email ή social media και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιμέρους όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και ισχύουν συμπληρωματικά των παρόντων όρων. Τέλος, ττα σημεία που εισάγουν ειδικότερες προβλέψεις υπερισχύουν των παρόντων όρων.

Για την αγορά Gift Cards για το HR School ισχύουν επίσης οι όροι στον σύνδεσμο: https://workearly.hrschool.gr/terms

Για την αγορά Gift Cards για το Data Science School  ισχύουν επίσης οι όροι στον σύνδεσμο: https://workearly.datascienceschool.gr/terms-payments

Εκπτωτικά Κουπόνια-Vouchers

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποτεδήποτε προωθητικές ενέργειες με οποιαδήποτε μορφή (καλούμενες από κοινού εφεξής ως "προωθητικά προνόμια" ή "προνόμια"), όπως ενδεικτικά, να παρέχει δωρεάν κουπόνια, δωροκάρτες, εκπτωτικούς κωδικούς και vouchers. Τα προωθητικά προνόμια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του προϊόντος στο οποίο αφορούν ως έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος.
Η Εταιρεία αποφασίζει ελεύθερα τον χρόνο διάρκειας και λήξης των εκάστοτε προωθητικών προνομίων, ο οποίος μπορεί να προσδιορισθεί είτε με την ανακοίνωση απώτατης χρονικής προθεσμίας είτε με την εξάντληση συγκεκριμένου αριθμού των θέσεων, αιτήσεων ή των ίδιων των προωθητικών προνομίων. Ελεύθερα μπορεί να παρατείνει το χρονικό διάστημα ισχύος ή να το τροποποιεί αν κρίνει σκόπιμο. Τα προωθητικά προνόμια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται, δεν είναι αντικείμενο πώλησης και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για αγορά άλλων προγραμμάτων της Εταιρείας. Μόνο η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα παροχής των προνομίων. Όποιος αποκτά τα προνόμια απαγορεύεται να τα μεταβιβάσει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, να τα πουλήσει ή να τα ανταλλάξει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από το πρόσωπο που εξαργυρώνει τα προνόμια, να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχός τους. Τα προωθητικά προνόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μια αγορά προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που οι έχοντες τα προνόμια δεν μπορούν να αποδείξουν την πλήρωση των κριτηρίων για την υπαγωγή τους στην προωθητική ενέργεια, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απονομή των προνομίων. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος του προωθητικού προνομίου.

Τα προωθητικά προνόμια είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποσταλούν στο email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος κατά την λήψη του ή . Ανάλογα με την προωθητική ενέργεια μπορεί να υπάρχουν επιπλέον όροι για την εξαργύρωση του κάθε προνομίου, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του προαναφερθέντος email ή στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο site, τα social media ή άλλα κανάλια επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. 

"Σύστησε ένα φίλο - Refer a friend"

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία πραγματοποιεί την προωθητική ενέργεια "Σύστησε ένα φίλο - Refer a friend", ο τρόπος και το ποσό της ανταμοιβής (εφεξής "Ανταμοιβή") καθώς και οι προϋποθέσεις για τη λήψη και εξαργύρωση της Ανταμοιβής αποτυπώνονται αναλυτικά στην εκάστοτε ανακοίνωση (πχ.  ιστοσελίδα,  email ή social media). Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά των όρων της Ανακοίνωσης και σε περίπτωση αλληλοκάλυψης των όρων, ισχύει ο ειδικότερος όρος.

Οι προϋπόθεσεις για τη λήψη της Ανταμοιβής είναι οι εξής:

Το πρόσωπο που επιθυμεί να συστήσει κάποιο από τα Courses της Εταιρείας  (εφεξής "Χρήστης") θα πρέπει να λάβει έναν μοναδικό Εκπτωτικό Κωδικό, τον οποίο θα αποστείλει στο/α πρόσωπο/α που θέλει να συστήσει την υπηρεσία.

Το πρόσωπο στο οποίο ο Χρήστης συστήνει την υπηρεσία (εφεξής "Φίλος") θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον Κωδικό που έχει λάβει από τον Χρήση κατά την υποβολή της αίτησης για το course που επιθυμεί. Αν δεν χρησιμοποιήσει τον Κωδικό, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να ταυτοποιήσει τον Χρήστη.  

Ο Φίλος θα πρέπει να προχωρήσει με την αγορά κάποιου Course.

Μετά την παρέλευση 14 ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Φίλος δεν έχει υπαναχωρήσει από την αγορά, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη που πραγματοποίησε τη σύσταση, ώστε ο Χρήστης να επιλέξει την Ανταμοιβή που επιθυμεί ανάμεσα σε μία λίστα καταστημάτων.

 


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Το υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε ή του παραχωρήθηκε πρόσβαση στο υλικό από τον τελευταίο προχωρεί στις παραπάνω ενέργειες, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός της. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρείας. Το υλικό που προέρχεται από συνεργαζόμενους παρόχους έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία με ειδική άδεια, χωρίς να θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πνευματικά τους δικαιώματα.Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

 


Περιορισμός ευθύνης


Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε συνεργαζόμενες σελίδες και υπηρεσίες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό θα παρέχεται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

 


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

bottom of page