top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

workearly.gr

04/12/2023


Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση workearly.gr.Το workearly.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία «REATCODE LTD»,
εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με τα εξής στοιχεία:


Επωνυμία: REATCODE LTD
Έδρα: Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT)
Αριθμό Μητρώου:11762980
Τηλέφωνο: +30 2102209811
Email: info@workearly.gr

1.1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.


Δεσμευτικότητα


Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη στο workearly.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στο workearly.gr, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή καιχωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούνεγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτεςνα ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθειολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

 


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του workearly.gr (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) workearly.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του workearly.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές του workearly.gr ότι κάποιος επισκέπτης προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές του workearly.gr επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματόςτους. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του workearly.gr. Ένα μέρος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στο workearly.gr προέρχεται από ιστοσελίδες με βάση ειδική άδεια, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα των φωτογράφων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

 


Περιορισμός ευθύνης


Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του workearly.gr παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

 


Υπερσυνδέσεις


Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του workearly.gr παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη.

 


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης τωνΑθηνών. Η Εταιρεία έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info@workearly.gr. Το workearly.gr δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

1.2. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπηρεσία


Η αποδοχή των παρόντων Όρων λογίζεται ως γενομένη με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από τον Πελάτη, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα προφορικά ή γραπτά με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο Πελάτης. Η αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από την πλευρά του Πελάτη ισοδυναμεί με σύναψη σύμβασης συνεργασίας, η οποία τελεί υπό τον όρο της εξόφλησης του συμφωνηθέντος ποσού προς την Εταιρεία. Η τελευταία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, εάν δεν εισπράξει το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην Πρόταση Συνεργασίας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.  Η Εταιρεία οφείλει να παρέχει επίσης την υπηρεσία στους Πελάτες οι οποίοι εξαργυρώνουν δωροκάρτα που έχουν αγοράσει ή λάβει από τρίτο αγοραστή, καθώς επίσης και στους Πελάτες οι οποίοι εξαργυρώνουν προωθητικό προνόμιο. Η εξαργύρωση κάθε προωθητικού προνομίου αφορά αποκλειστικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την παρεχόμενη υπηρεσία. Εξαργύρωση πολλαπλών προωθητικών προνομίων για το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν επιτρέπεται. Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά στις ανάγκες και τους στόχους εκάστου υποψηφίου και αποτυπώνεται αναλυτικά στην Πρόταση Συνεργασίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

 


Πληρωμή και Υπαναχώρηση


Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το συνολικό ποσό της υπηρεσίας εφάπαξ ή σε δόσεις, ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία. Στην περίπτωση καταβολής με δόσεις, ο Πελάτης δεν οφείλει να καταβάλει το σύνολο του ποσού εάν δεν το επιθυμεί. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει το υλικό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε καταβολή. Εάν παρέχεται στον Πελάτη η δυνατότητα προκράτησης, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προκαταβάλει το ποσό, ώστε να κατοχυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με συγκεκριμένους όρους που έχουν συμφωνηθεί στην Πρόταση Συνεργασίας. Η Εταιρεία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εάν δεν εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό και ο Πελάτης δεν οφείλει να εξοφλήσει το υπολειπόμενο ποσό, εάν τελικά επιθυμεί νααπέχει από το πρόγραμμα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, η οποία – όπως αναφέρεται παραπάνω- λογίζεται ότι πραγματοποιείται με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας. Η προθεσμία υπαναχώρησης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο πληρωμής. Έτσι, το δικαίωμα υπαναχώρησης εκπνέει εντός της παραπάνω προθεσμίας είτε το ποσό καταβληθεί εφάπαξ είτε καταβληθεί η πρώτη δόση είτε το ποσό της προκράτησης. . Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός του παραπάνω διαστήματος. Στην περίπτωση που ο Πελάτης αιτηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης για αγορά προγράμματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί έκτπωση λόγω εξαργύρωσης δωροκάρτας ή οποιουδηποτε προωθητικού προνομίου (βλ. παρακάτω "Εκπτωτικά Κουπόνια-Vouchers", το δικαίωμα υπαναχώρησης αφορά μόνο στο ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης και όχι στο ποσό που αντιστοιχεί στη δωροκάρτα ή τα εκπτωτικά προνόμια. Σε περίπτωση αγοράς δωροκάρτας, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, εκτός αν η δωροκάρτα έχει ήδη εξαργυρωθεί.

Δωροκάρτες (Gift Cards)

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει προς πώληση δωροκάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του προγράμματος στο οποίο αφορούν. Οι δωροκάρτες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και αγοράζονται μέσω του εν λόγω site ή της εκάστοτε Πλατφόρμας της Εταιρείας μας. Η αξία που μπορείτε να επιλέξετε είναι αυτή που αναγράφεται στην εκάστοτε αναγραφόμενη δωροκάρτα. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η δωροκάρτα αποστέλλεται απευθείας μέσω email στον αποδέκτη. Η ισχύς της κάθε δωροκάρτας αναγράφεται στους εκάστοτε όρους που αναφέρονται στη σχετική προσφορά/ανακοίνωση ή το μήνυμα επικοινωνίας (μέσω email, social media ή άλλο μέσο).

Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η δωροκάρτα καθίσταται ανενεργή και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί. Με τον όρο "εξαργύρωση" εννοείται η εξασφάλιση της θέσης στο πρόγραμμα στο οποίο αφορά κάθε δωροκάρτα, από το πρόσωπο που θα εξαργυρώσει τη δωροκάρτα. Ο τελευταίος οφείλει να εξασφαλίσει τη θέση του εντός του διαστήματος της προθεσμίας εξαργύρωσης αλλά μπορεί να επιλέξει να συμμετέχει σε οποιονδήποτε επόμενο κύκλο ή πρόγραμμα εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται κατά την αγορά της δωροκάρτας. Η εξασφάλιση της θέσης γίνεται με την εξόφληση του ποσού συμμετοχής ή της ελάχιστης προβλεπόμενης προκαταβολής. Η δωροκάρτα δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά άλλων προϊόντων της Εταιρείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά του προγράμματος στο οποίο αφορά. Μόνο η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα πώλησης της δωροκάρτας. Ο Πελάτης απαγορεύεται να μεταβιβάσει τη δωροκάρτα με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, να την πουλήσει ή να την ανταλλάξει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της δωροκάρτας.

Ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο αφορούν, οι δωροκάρτες μπορεί να διέπονται από επιπρόσθετους όρους, οι οποίοι αναγράφονται στο αντίστοιχο site, στο μήνυμα επικοινωνίας μέσω email ή social media και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιμέρους όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και ισχύουν συμπληρωματικά των παρόντων όρων. Τέλος, ττα σημεία που εισάγουν ειδικότερες προβλέψεις υπερισχύουν των παρόντων όρων.

Για την αγορά Gift Cards για το HR School ισχύουν επίσης οι όροι στον σύνδεσμο: https://workearly.hrschool.gr/terms

Για την αγορά Gift Cards για το Data Science School  ισχύουν επίσης οι όροι στον σύνδεσμο: https://workearly.datascienceschool.gr/terms-payments

Εκπτωτικά Κουπόνια-Vouchers

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποτεδήποτε προωθητικές ενέργειες με οποιαδήποτε μορφή (καλούμενες από κοινού εφεξής ως "προωθητικά προνόμια" ή "προνόμια"), όπως ενδεικτικά, να παρέχει δωρεάν κουπόνια, δωροκάρτες, εκπτωτικούς κωδικούς και vouchers. Τα προωθητικά προνόμια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του προϊόντος στο οποίο αφορούν ως έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος.

 

Η Εταιρεία αποφασίζει ελεύθερα τον χρόνο διάρκειας και λήξης των εκάστοτε προωθητικών προνομίων, ο οποίος μπορεί να προσδιορισθεί είτε με την ανακοίνωση απώτατης χρονικής προθεσμίας είτε με την εξάντληση συγκεκριμένου αριθμού των θέσεων, αιτήσεων ή των ίδιων των προωθητικών προνομίων. Ελεύθερα μπορεί να παρατείνει το χρονικό διάστημα ισχύος ή να το τροποποιεί αν κρίνει σκόπιμο. Τα προωθητικά προνόμια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται, δεν είναι αντικείμενο πώλησης και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για αγορά άλλων προγραμμάτων της Εταιρείας. Μόνο η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα παροχής των προνομίων. Όποιος αποκτά τα προνόμια απαγορεύεται να τα μεταβιβάσει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, να τα πουλήσει ή να τα ανταλλάξει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από το πρόσωπο που εξαργυρώνει τα προνόμια, να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχός τους. Τα προωθητικά προνόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μια αγορά προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που οι έχοντες τα προνόμια δεν μπορούν να αποδείξουν την πλήρωση των κριτηρίων για την υπαγωγή τους στην προωθητική ενέργεια, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απονομή των προνομίων. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος του προωθητικού προνομίου.

Τα προωθητικά προνόμια είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποσταλούν στο email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος κατά την λήψη του ή . Ανάλογα με την προωθητική ενέργεια μπορεί να υπάρχουν επιπλέον όροι για την εξαργύρωση του κάθε προνομίου, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του προαναφερθέντος email ή στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο site, τα social media ή άλλα κανάλια επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. 

"Σύστησε ένα φίλο - Refer a friend"

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία πραγματοποιεί την προωθητική ενέργεια "Σύστησε ένα φίλο - Refer a friend", ο τρόπος και το ποσό της ανταμοιβής (εφεξής "Ανταμοιβή") καθώς και οι προϋποθέσεις για τη λήψη και εξαργύρωση της Ανταμοιβής αποτυπώνονται αναλυτικά στην εκάστοτε ανακοίνωση (πχ.  ιστοσελίδα,  email ή social media). Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά των όρων της Ανακοίνωσης και σε περίπτωση αλληλοκάλυψης των όρων, ισχύει ο ειδικότερος όρος.

Οι προϋπόθεσεις για τη λήψη της Ανταμοιβής είναι οι εξής:

Το πρόσωπο που επιθυμεί να συστήσει κάποιο από τα Courses της Εταιρείας  (εφεξής "Χρήστης") θα πρέπει να λάβει έναν μοναδικό Εκπτωτικό Κωδικό, τον οποίο θα αποστείλει στο/α πρόσωπο/α που θέλει να συστήσει την υπηρεσία.

Το πρόσωπο στο οποίο ο Χρήστης συστήνει την υπηρεσία (εφεξής "Φίλος") θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον Κωδικό που έχει λάβει από τον Χρήση κατά την υποβολή της αίτησης για το course που επιθυμεί. Αν δεν χρησιμοποιήσει τον Κωδικό, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να ταυτοποιήσει τον Χρήστη.  

Ο Φίλος θα πρέπει να προχωρήσει με την αγορά κάποιου Course.

Μετά την παρέλευση 14 ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Φίλος δεν έχει υπαναχωρήσει από την αγορά, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη που πραγματοποίησε τη σύσταση, ώστε ο Χρήστης να επιλέξει την Ανταμοιβή που επιθυμεί ανάμεσα σε μία λίστα καταστημάτων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Το υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε ή του παραχωρήθηκε πρόσβαση στο υλικό από τον τελευταίο προχωρεί στις παραπάνω ενέργειες, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός της. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρείας. Το υλικό που προέρχεται από συνεργαζόμενους παρόχους έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία με ειδική άδεια, χωρίς να θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πνευματικά τους δικαιώματα.Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

 


Περιορισμός ευθύνης


Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε συνεργαζόμενες σελίδες και υπηρεσίες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό θα παρέχεται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

 


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

bottom of page